สอบ ก.พ. เพื่ออะไร ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ?

สอบ ก.พ. เพื่ออะไร ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ?

การสอบ ก.พ. เป็นการสอบที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ แต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าที่จริงแล้วการสอบ ก.พ. คืออะไรกันแน่ แล้วก็อาจจะเกิดความสงสัยทำไมการสอบนี้ถึงมีการแข่งขันสูง และคนเลือกที่จะไปสอบกันเยอะในทุกปี แล้วการสอบ กพ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง 

หรือแม้แต่ใครที่เกิดสนใจอยากสอบ กพ แต่ยังไม่รู้รายละเอียดของการสอบ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติต่าง ๆ วุฒิการศึกษา รวมถึงรายละเอียดของข้อสอบ ก.พ. บทความนี้จะช่วยทุกคนไขข้อข้องใจเหล่านี้ด้วยข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นจะต้องรู้ นอกจากนี้ยังมีทริคดี ๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ ก.พ. และยังมีคำถามที่พบบ่อยมาฝากอีกด้วย


สอบ ก.พ. คืออะไร

การสอบ ก.พ. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.พ. (OCSC) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นองค์การที่ดูแลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน มีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี รวมถึงร่วมพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

สอบ กพ วันไหน

การสอบ ก.พ. คืออะไร?

การสอบ ก.พ. จึงเป็นการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่างกัน ที่มีความสนใจอาชีพราชการให้เข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ การสอบ กพ จึงเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างผู้ที่ต้องการทำงานราชการกับหน่วยงานราชการที่ขาดแคลนคนนั่นเอง 

ปัจจุบันการสอบ กพ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การสอบ กพ ภาค ก, ภาค ข และภาค ค โดยในปี 2563 มีผู้ที่เข้าสอบ กพ ทั้งสิ้น 500,000 คน นับเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง แต่กลับมีอัตราการสอบผ่านเพียง 2.72% หรือคิดเป็น 13,604 คนเท่านั้น


สอบ ก.พ. ทํางานอะไรได้บ้าง

สอบ ก.พ. ทํางานอะไรได้บ้าง

หลังจากได้รู้เบื้องต้นว่าการสอบ ก.พ. คืออะไร หลาย ๆ คนก็คงจะมีคำถามต่อมาอีกว่า มีการสอบ กพ เพื่ออะไร, การสอบนี้สามารถใช้ต่อยอดทำอะไรได้ และสอบ กพ ทำงานอะไรได้บ้าง โดยทั่วไปการสอบ กพ จะสามารถนำไปใช้ในการทำงานในหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น

– นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

– นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

– นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

– พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

– เภสัชกรปฏิบัติการ 

– นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

– นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


คุณสมบัติและอายุของผู้เข้าสอบ ก.พ.

การสอบ กพ คุณสมบัติและอายุนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบก่อนที่จะทำการสมัครสอบ โดยการสอบ ก.พ. นั้นมีคุณสมบัติและอายุ ดังนี้

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (ไม่กำหนดอายุสูงสุด)

– มีสัญชาติไทย

– ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

– ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม (ตามมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)


สอบ ก.พ. ใช้วุฒิอะไรในการสมัคร

โดยทั่วไปการสอบ ก.พ. จะแบ่งระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบออกเป็น 4 ระดับ นอกจากนี้การสอบ ก.พ. ใช้วุฒิอะไรบ้าง รวมถึงความแตกต่างของแต่ละระดับเป็นอย่างไร เราจะพาไปทำความเข้าใจกัน

1. ระดับ 1 คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2. ระดับ 2 คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

3. ระดับ 3 คือระดับปริญญาตรี เป็นระดับที่มีคนสอบมากที่สุด

4. ระดับ 4 คือระดับปริญญาโท

การสอบ ก.พ. ที่แบ่งตามวุฒิการศึกษาจะมีความแตกต่างกันในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  โดยการสอบภาค ก. จะแบ่งออกเป็น 3 วิชา ได้แก่

 • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ผู้สอบที่มีระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หรือ 60 คะแนน และผู้สอบที่มีระดับปริญญาโทต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 หรือ 65 คะแนน

 • วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ผู้สอบในทุกระดับชั้นจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 หรือ 25 คะแนน

 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ผู้สอบทุกระดับชั้นจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หรือ 30 คะแนน


การสอบ ก.พ. มีทั้งหมดกี่ภาค สอบอะไรบ้าง

การสอบ ก.พ. มีทั้งหมดกี่ภาค สอบอะไรบ้าง

ภาค ก. การสอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป

การสอบภาค ก. เป็นการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปที่มีการจัดสอบเป็นประจำในทุกปี นับเป็นด่านแรกที่ต้องสอบให้ผ่านจึงจะไปสอบขั้นต่อไปได้ ภาค ก. จะแบ่งออกเป็น 3 วิชา ได้แก่

 • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

มีเนื้อที่คลอบคลุม 4 ประเด็น ได้แก่ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา, การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยจะเป็นข้อสอบจำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน

 • วิชาภาษาอังกฤษ

เป็นวิชาที่วัดทักษะด้านต่าง ๆ ของภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น โดยจะแยกเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ การพูด การเขียน การอ่าน และการฟังภาษาอังกฤษ ข้อสอบจำนวน 25 ข้อ 50 คะแนน

 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 

เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ข้อสอบจำนวน 25 ข้อ 50 คะแนน

โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ 

– ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

– หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

– วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

– หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ภาค ข. การสอบวัดความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

การสมัครสอบก.พ. ภาค ข. ผู้สมัครสอบจะต้องนำหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. มายืนยันก่อนจึงจะสามารถสมัครได้ การสอบในภาค ข. เป็นการสอบที่เน้นใช้ความรู้และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ผู้จัดสอบ กพ ในภาคนี้จะเป็นหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เปิดรับสมัคร

การสอบภาค ข. จะมีการเปิดสอบสำหรับหลายตำแหน่ง โดยตำแหน่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากผู้สมัคร ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นิติกร และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เป็นต้น

ภาค ค. การสอบสัมภาษณ์

เมื่อผู้เข้าสอบได้สอบผ่านทั้งภาค ก. และภาค ข. แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคัดเลือกข้าราชการคือการสอบสัมภาษณ์ โดยจะมีผู้สัมภาษณ์หน่วยงานต้นสังกัดนั้น ๆ มาร่วมทำการทดสอบ  นอกจากนี้อาจมีการทดสอบเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น ทดสอบร่างกาย  หรือทดสอบจิตวิทยา


การสอบ ก.พ. แบบ E-exam คืออะไร

การสอบ ก.พ. แบบ E-exam คืออะไร

การสอบ ก.พ. แบบ E-exam หรือการสอบ กพ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสอบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป โดยจะเปิดรับสมัครคนละรอบกับ paper and pencil และจะทำการจัดสอบเฉพาะระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเท่านั้น 

ซึ่งแตกต่างจากการสอบแบบ paper and pencil ที่เป็นการสอบแบบปกติด้วยการฝนกระดาษคำตอบ สำหรับผู้สนใจทั่วไป การสอบรูปแบบนี้ยังมีศูนย์สอบทั้งสิ้น 500,000 ที่นั่ง จาก 15 จังหวัดทั่วประเทศไทย หากผู้สมัครสอบ กพ ได้ทำการสอบแบบ E-exam ไปแล้วก็สามารถลงสอบแบบ paper and pencil ได้อีกครั้งในปีเดียวกัน


ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ.

การสอบ ก.พ. จะมีขั้นตอนการสมัครสอบ ดังนี้

1. สมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th ไปที่หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564” จากนั้นคลิก “สมัครสอบ”

2. กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ

3. เลือกรอบสอบและศูนย์สอบที่สะดวกในการสอบ กพ

4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 330 บาท ภายในวันที่กำหนด

5. หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วัน จึงเข้าตรวจสอบเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หากยังไม่มีรูปถ่ายของผู้สมัคร จะต้องอัพโหลดรูปก่อน (รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1*1.5 นิ้ว)

6. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยเพื่อนำไปในวันสอบ กพ

สอบ ก.พ. วันไหน ? 

โดยปกติการสอบ กพ จะประกาศรับสมัครสอบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมของทุกปี และมีการจัดสอบช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม และประกาศผลช่วงเดือนกันยายน สำหรับการสอบ กพ 64 วันไหนนั้น จากข้อมูลล่าสุดจะจัดสอบวันที่ 8 และ 29 พฤษภาคม 2565


วิธีเตรียมตัวก่อนสอบ ก.พ.

วิธีเตรียมตัวก่อนสอบ ก.พ.

สำหรับการเตรียมตัวสอบ กพ 65 นั้น การสอบ กพ ยังไงให้ผ่านเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลให้กับหลาย ๆ คน วันนี้เราจะมาบอกเทคนิคว่าสอบ กพ อ่านอะไรบ้างให้ผ่านฉลุย ดังนี้

ศึกษาข้อรายละเอียดข้อสอบ

เพื่อให้ทราบเนื้อหาของข้อสอบ และจำนวนข้ออย่างชัดเจน ทำให้อ่านเนื้อหาสำคัญได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการอ่านได้ และเหลือเวลาไปใช้ในการทบทวนส่วนอื่นแทนได้

ฝึกทำข้อสอบเก่า

ข้อสอบเก่าจะช่วยสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ เมื่อลงสนามจริงจะได้ไม่ตื่นเต้น นอกจากนี้ยังเป็นการบอกแนวข้อสอบที่สำคัญได้อีกด้วย

จับเวลาทุกครั้งเมื่อทำข้อสอบ

การจับเวลาจะช่วยให้สามารถจัดการกับเวลาได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทำข้อสอบไม่ทันได้

ลงเรียนคอร์สติวสอบ ก.พ. ออนไลน์

ในปัจจุบันการลงคอร์สติวสอบ กพ ออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการจัดเตรียมเนื้อหาที่ต้องใช้ในการสอบอย่างครบถ้วน มีการเน้นเนื้อหาที่สำคัญ พร้อมแจ้งรายละเอียดการสอบที่สำคัญ นอกจากนี้การเรียนในรูปแบบออนไลน์ยังสะดวกสบาย และเหมาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์ในปัจจุบัน


คำถามที่พบบ่อยเรื่องการสอบ ก.พ.

สอบ ก.พ. ใช้เวลากี่ชั่วโมง?

การสอบ ก.พ. ใช้เวลา 3 ชั่วโมงในการทำข้อสอบ เฉลี่ยข้อละ 1.8 นาที

สอบ ก.พ. ได้ถึงอายุเท่าไหร่?

การสอบ ก.พ. ไม่มีการจำกัดอายุ

สอบ ก.พ. ใส่ชุดอะไร?

แต่งกายด้วยชุดที่สุภาพเรียบร้อย ไม่ควรใส่กางเกงยีนส์ และสามารถใส่รองเท้าผ้าใบได้

สอบ ก.พ. ได้กี่ครั้ง? ผลคะแนนมีอายุกี่ปี?

การสอบ ก.พ. ไม่มีการจำกัดจำนวน สามารถสมัครได้ทุกปี และผลสอบไม่มีวันหมดอายุ


ข้อสรุปเรื่องการสอบ ก.พ.

การสอบ ก.พ. เป็นการสอบคัดเลือกรูปแบบหนึ่งเพื่อเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ การสอบ กพ นับเป็นการสอบที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจึงมีการแข่งขันที่สูง เนื่องจากสามารถใช้ในการสมัครงานราชการได้หลากหลายหน่วยงาน 

การสอบ ก.พ. จะเป็นการสอบเพื่อวัดความรู้และความสามารถในระดับต่าง ๆ ข้อสอบจะไม่ได้ยากจนเกินไปแต่จะต้องใช้ความรอบคอบ และจะต้องจัดการเวลาให้ดี การสอบ กพ ให้ผ่านจะต้องใช้ความมุ่งมั่นและการฝึกฝน แต่ถ้าหากต้องการตัวช่วยการลงเรียนคอร์สติวสอบ กพ ออนไลน์ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจในปัจจุบัน


หากสนใจคอร์สติวหวังผล

ติวสอบตำรวจคอร์สติวหวังผลปี 2564 คลิก !!!

แจ้งรับข่าวการสอบนายสิบตำรวจก่อนใคร คลิก!!!

พฤษภาคม 25, 2022
© 2021 Gurupoliceacademy.com All rights reserved.
0
  0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าดูคอร์สเรียน