ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ล่าสุด!

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน  ถือเป็นข้อสอบอีก 1 สายงานที่มีความหิน ! เพราะข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานมีอัตราส่วนแต่ละวิชา

ที่ต่างกับสายงานอื่น รวมถึงตำรวจพิสูจน์หลักฐานมีอัตราการแข่งขันที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับทุกสายงาน

โดยวันนี้พี่บัสจะมาอธิบายถึงแนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ว่าน้องที่จะสอบจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างและต้องอ่านตรงไหนเป็นพิเศษ

ถึงจะสามารถทำข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้อย่างง่ายดาย โดยพี่บัสจะแบ่งเป็น 3 หัวข้อ

1. ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานออกอะไรบ้าง?

2. ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน มีเกณฑ์ที่ต้องระวัง?

3. แนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมเฉลยฟรี ตัวเต็ม!

 

ตารางข้อสอบนายสิบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ออกอะไรบ้าง?

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะมีทั้งหมด 5 วิชาหลัก โดยมีคะแนนรวม 150 คะแนน ใช้เวลาทำ 3 ชั่วโมง ได้แก่

1.ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน วิชา ความสามารถทั่วไป 35 ข้อ

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะแบ่งออกมาเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1.1 ความถนัด เช่น เลขอนุกรม อุปมาอุปไมย มิติสัมพันธ์ของรูปภาพ เป็นต้น

1.2 คณิตศาสตร์ เช่น สมการ ร้อยละ พหุนาม สถิติ ความน่าจะเป็น เป็นต้น

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานในวิชา ความสามารถทั่วไป

2.ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน วิชา ภาษาไทย 25 ข้อ

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะเน้นเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

2.1 หลักภาษา เช่น พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำเป็นคำตาย คำราชาศัพท์ เป็นต้น

2.2 การวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์บทความ การใช้คำถูกต้อง กลอน เป็นต้น

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานในวิชา ภาษาไทย


3.ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน วิชา คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 30 ข้อ

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จะกระจายออกมาเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

3.1 ประวัติความเป็นมา เช่น ประวัติคอมพิวเตอร์ การแบ่งยุค เป็นต้น

3.2 อุปกรณ์ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย เป็นต้น

3.3 Microsoft office เช่น การใช้งาน ปุ่มคีย์ลัด เป็นต้น

3.4 Social Media เช่น การใช้งาน จุดเด่นแต่ละประเภท เป็นต้น

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานในวิชา คอมพิวเตอร์

4.ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน วิชา ภาษาอังกฤษ 35 ข้อ

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะแบ่งออกมาเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

4.1 Reading เช่น การสรุปจากบทความภาษาอังกฤษ เป็นต้น

4.2 Conversation เช่น การเติมประโยคที่เหมาะสมในเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น

4.3 Vocabulary เช่น การเติมคำศัพท์ที่มีความหมายถูกต้อง เป็นต้น

4.4 Grammar เช่น Tenses If-clause S-V agreement เป็นต้น

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ในวิชา ภาษาอังกฤษ

5.ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน วิชา สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน 15 ข้อ

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะแบ่งส่วนได้ 3 ส่วนหลัก ได้แก่

5.1 สังคมวัฒนธรรม เช่น นิยามวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

5.2 ศาสนา เช่น ประเภทศาสนา หลักธรรมต่างๆ เป็นต้น

5.3 อาเซียน เช่น ความรู้ต่างๆของอาเซียน เศรษฐกิจของอาเซียน เป็นต้น

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ในวิชา สังคม

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน มีเกณฑ์ชี้วัดที่ต้องระวัง?

ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จะต้องผ่าน 60% ทั้ง 2 กลุ่ม

หากไม่ผ่านจะถือว่าสอบตกทันที โดยจะมีการแบ่งออกมาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มที่1 ได้แก่ วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย

2. กลุ่มที่2 ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม วิชาคอมพิวเตอร์ 

ดังนั้น น้องที่จะทำข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะต้องระวังในการวางแผน และการทำคะแนนเพราะต่อให้วิชาอื่นได้เต็ม แต่ถ้าน้องไม่ผ่าน 60% ในแต่ละกลุ่ม

น้องจะสอบตกทันที และอีก 1 จุดที่ต้องระวังของสายพิสูจน์หลักฐาน คือ อัตราส่วนการรับของแต่ละปีสูงมาก ด้วยความที่สายพิสูจน์หลักฐานเป็นสายงานที่ได้รับความนิยม

ดังนั้น การสอบครั้งนี้ อาจจะหวังแค่ผ่านเกณฑ์ไม่พอ แต่จะต้องทำข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานให้ได้คะแนนสูงด้วย


หากสนใจคอร์สติวหวังผล

ติวสอบตำรวจคอร์สติวหวังผลปี 2564 คลิก !!!

แจ้งรับข่าวการสอบนายสิบตำรวจก่อนใคร คลิก!!!

ตุลาคม 26, 2021
© 2021 Gurupoliceacademy.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าดูคอร์สเรียน