แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง [ตม.] ข้อสอบเนื้อหาใหม่ อัพเดทล่าสุด !

ข้อสอบตม. ออกอะไรบ้าง แนวข้อสอบเป็นยังไง?

ข้อสอบตม. หรือ ข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ถือเป็นข้อสอบที่แปลกมากกว่าสายอื่นๆ เพราะข้อสอบตม. จะมีแนวข้อสอบที่มีจำนวนวิชาที่ทดสอบมากที่สุด

และมีจุดที่เด็กหลายคนเตรียมตัวพลาดมากที่สุดเช่นกัน วันนี้พี่บัส จะมาบอกบอกแนวข้อสอบตม. ว่าถ้าน้องอยากทำข้อสอบตม. ให้ผ่าน และได้คะแนนตามเกณฑ์ของของข้อสอบตม.

จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง โดยพี่บัสจะแบ่งเป็น 3 หัวข้อ

  1. ข้อสอบตม. ออกอะไรบ้าง กี่วิชา?
  2. ข้อสอบตม. มีเกณฑ์ที่ใช้วัดอะไรเป็นพิเศษ ไม่รู้ไม่ได้?
  3. แจก! แนวข้อสอบตม. พร้อมเฉลยฟรี ตัวเต็ม!

 

ตารางข้อสอบนายสิบตำรวจ ( ข้อสอบตม. ช่องสีน้ำเงิน )

ข้อสอบตม. ออกอะไรบ้าง กี่วิชา?

ข้อสอบตม. จะมีทั้งหมด 8 วิชาหลัก โดยมีคะแนนรวม 150 คะแนน ใช้เวลาทำ 3 ชั่วโมง ได้แก่

1.ข้อสอบตม. วิชา ความสามารถทั่วไป 15 ข้อ

ข้อสอบตม. จะแบ่งออกมาเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1.1 ความถนัด เช่น เลขอนุกรม อุปมาอุปไมย มิติสัมพันธ์ของรูปภาพ เป็นต้น

1.2 คณิตศาสตร์ เช่น สมการ ร้อยละ พหุนาม สถิติ ความน่าจะเป็น เป็นต้น

แนวข้อสอบตม. ในวิชา ความสามารถทั่วไป

2.ข้อสอบตม. วิชา ภาษาไทย 30 ข้อ

ข้อสอบตม. จะเน้นเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

2.1 หลักภาษา เช่น พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำเป็นคำตาย คำราชาศัพท์ เป็นต้น

2.2 การวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์บทความ การใช้คำถูกต้อง กลอน เป็นต้น

แนวข้อสอบตม. ในวิชา ภาษาไทย

3.ข้อสอบตม. วิชา คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 10 ข้อ

ข้อสอบตม. จะกระจายออกมาเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

3.1 ประวัติความเป็นมา เช่น ประวัติคอมพิวเตอร์ การแบ่งยุค เป็นต้น

3.2 อุปกรณ์ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย เป็นต้น

3.3 Microsoft office เช่น การใช้งาน ปุ่มคีย์ลัด เป็นต้น

3.4 Social Media เช่น การใช้งาน จุดเด่นแต่ละประเภท เป็นต้น

แนวข้อสอบตม. ในวิชา คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบตม. ในวิชา คอมพิวเตอร์

4.ข้อสอบตม. วิชา ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ

ข้อสอบตม. จะแบ่งออกมาเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

4.1 Reading เช่น การสรุปจากบทความภาษาอังกฤษ เป็นต้น

4.2 Conversation เช่น การเติมประโยคที่เหมาะสมในเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น

4.3 Vocabulary เช่น การเติมคำศัพท์ที่มีความหมายถูกต้อง เป็นต้น

4.4 Grammar เช่น Tenses If-clause S-V agreement เป็นต้น

แนวข้อสอบตม. ในวิชา ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบตม. ในวิชา ภาษาอังกฤษ

5.ข้อสอบตม. วิชา สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน 20 ข้อ

ข้อสอบตม. จะแบ่งส่วนได้ 3 ส่วนหลัก ได้แก่

5.1 สังคมวัฒนธรรม เช่น นิยามวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

5.2 ศาสนา เช่น ประเภทศาสนา หลักธรรมต่างๆ เป็นต้น

5.3 อาเซียน เช่น ความรู้ต่างๆของอาเซียน เศรษฐกิจของอาเซียน เป็นต้น

แนวข้อสอบตม. ในวิชา สังคม
แนวข้อสอบตม. ในวิชา สังคม

6.ข้อสอบตม.วิชา พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 50 ข้อ

ข้อสอบตม. ส่วนนี้จะเป็นการเน้นตัวบทกฎหมายเฉพาะทาง

ซึ่งข้อสอบระดับนายสิบตำรวจจะไม่ได้มีความยาก หรือเจาะลึกถึงหน้างานขนาดนั้น

แต่แนวข้อสอบตม. จะเน้นความแม่นในตัวบท เงื่อนไข และความรับผิดชอบในขอบเขตมากกว่า

ดังนั้นวิชานี้ ไม่ต้องเครียดมากนะน้อง เน้นเข้าใจ และทบทวนตามตัวบท ก็สามารถทำข้อสอบตม. ได้แน่นอน

แนวข้อสอบตม. ในวิชา พ.ร.บ.คนเข้าเมือง
แนวข้อสอบตม. ในวิชา พ.ร.บ.คนเข้าเมือง

7.ข้อสอบตม. วิชา งานสารบรรณ 15 ข้อ

ข้อสอบตม. ในส่วนของวิชา งานสารบรรณ แนวข้อสอบตม. จะเน้นเงื่อนไขการใช้งาน

ของตัวเอกสารต่าง ๆ ทั้งรูปแบบการใช้งาน และการกำหนดระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน

ดังนั้น ถ้าน้องจะทำตัวข้อสอบตม. ในส่วนนี้อย่าลืมฝึกแนวข้อสอบตม. เก่า ๆ ก็จะช่วยได้เยอะมาก ๆ

แนวข้อสอบตม. ในวิชา งานสารบรรณ
แนวข้อสอบตม. ในวิชา งานสารบรรณ

8.ข้อสอบตม.วิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 15 ข้อ

ข้อสอบตม. ในส่วนของวิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ จะเน้นเรื่ององค์ประกอบ

และเงื่อนไขด้านวินัยต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าน้องจะเก็บข้อสอบตม. ในส่วนนี้ได้

พี่บัสแนะนำให้ฝึกแนวข้อสอบตม. เก่าเรื่อง เงื่อนไขและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นหลัก

แนวข้อสอบตม. ในวิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
แนวข้อสอบตม. ในวิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

ข้อสอบตม. มีเกณฑ์ชี้วัดไหนที่ต้องระวัง?

ข้อสอบตม.จะต้องผ่าน 60% ทั้ง 2 กลุ่ม

หากไม่ผ่านจะถือว่าสอบตกทันที โดยจะมีการแบ่งออกมาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มที่1 ได้แก่ วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย

2. กลุ่มที่2 ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาพ.ร.บ.คนเข้าเมือง

วิชางานสารบรรณ วิชาพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

ดังนั้น น้องที่จะทำข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการจะต้องระวังในการวางแผน และการทำคะแนนเพราะต่อให้วิชาอื่นได้เต็ม แต่ถ้าน้องไม่ผ่าน 60% ในแต่ละกลุ่ม น้องจะสอบตกทันที 

โดยเฉพาะ กลุ่มที่1 เพราะน้องหลายคนจะมุ่งไปที่วิชา พ.ร.บ.คนเข้าเมือง แต่จะตกม้าตายที่คะแนนไม่ผ่านในกลุ่มของวิชาความสามารถทั่วไป


หากสนใจคอร์สติวหวังผล

ติวสอบตำรวจคอร์สติวหวังผลปี 2564 คลิก !!!

แจ้งรับข่าวการสอบนายสิบตำรวจก่อนใคร คลิก!!!

ตุลาคม 26, 2021
© 2021 Gurupoliceacademy.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าดูคอร์สเรียน