สอบ ก.พ. ภาค ก อยากเป็นข้าราชการต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

สอบ ก.พ. ภาค ก อยากเป็นข้าราชการต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

สำหรับหลาย ๆ คนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเข้าทำงานในหน่วยงานราชการ สิ่งที่เป็นด่านทดสอบแรกก็คงจะหนีไม่พ้นการสอบ ก.พ. ภาค ก. ซึ่งเป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เมื่อสอบ ก.พ. ภาค ก ผ่านแล้วจึงจะสามารถนำหนังสือรับรองการสอบผ่านไปใช้ยืนยันกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งงานต่อไปนั่นเอง


สอบ ก.พ. ภาค ก.

การสอบ ก.พ. ภาค ก หรือที่หลาย ๆ คนอาจจะรู้จักกันว่าเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อนำผลการทดสอบมาใช้ในการเข้าทำงานให้กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ

โดยการสอบ ก.พ. ภาค ก เป็นการสอบที่มีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. (OCSC) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดสอบในทุกปีนั่นเอง นอกจากนี้ผลการสอบ ก.พ. ภาค ก ยังสามารถเก็บไว้ได้ตลอดชีวิต หรือไม่มีวันหมดอายุจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกจากทางรัฐอีกด้วย

โดยปกติการสอบ ก.พ. ภาค ก จะทำการจัดสอบขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะเปิดรับสมัครสอบช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค. และจะจัดสอบช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ค. ของทุกปี สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ ก.พ. ภาค ก ได้จาก http://job.ocsc.go.th


คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.

สอบ ก.พ. ภาค ก วิชาอะไรบ้าง

สำหรับคุณสมบัติ สอบ ก.พ. ภาค ก ที่จำเป็นต้องทราบก่อนที่จะทำการสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ข้อหลัก ๆ ได้แก่

– มีสัญชาติไทย

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (ไม่กำหนดอายุสูงสุด)

– ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม (ตามมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) เช่น คนที่อยู่

– ในระหว่างถูกพักราชการ หรือคนเคยโดนให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น


สอบ ก.พ. ภาค ก มีกี่แบบ

การสอบ ก.พ. ภาค ก แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 1. สอบ ก.พ. ภาค ก แบบปกติ 2. สอบ ก.พ. ภาค ก แบบพิเศษ

สอบ ก.พ. ภาค ก. แบบปกติ

การสอบ ก.พ. ภาค ก. แบบปกติ เป็นการสอบ ก.พ. ภาค ก ที่สำนักงาน ก.พ. ทำการจัดสอบเป็นประจำทุกปี เมื่อสอบก.พ. ภาค ก แบบปกติผ่านแล้วผลการทดสอบจะสามารถเก็บไว้ได้ตลอดชีพ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าผลสอบ ก.พ. ภาค ก รูปแบบนี้จะไม่มีวันหมดอายุนั่นเอง

สอบ ก.พ. ภาค ก. แบบพิเศษ

การสอบ ก.พ. ภาค ก พิเศษ เป็นการสอบสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบ ก.พ. ภาค ข หรือการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการสอบ ก.พ. ภาค ก มาก่อน การสอบรูปแบบนี้หน่วยงานราชการบางหน่วยงาน จะทำการประสานงานไปยังสำนักงาน ก.พ. เพื่อให้ทางสำนักงาน ก.พ. ดำเนินจัดสอบ ก.พ. ภาค ก แบบพิเศษขึ้น


สอบ ก.พ. ภาค ก แบ่งเป็นกี่รอบ

สอบ ก.พ. ภาค ก แบ่งเป็นทั้งหมด 2 รอบ ได้แก่ รอบทั่วไป (Paper and Pencil) และ รอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

1. สอบ ก.พ. ภาค ก. รอบ Paper and Pencil

คุณสมบัติ สอบ ก.พ. ภาค ก

สอบ ก.พ. ภาค ก รอบ Paper and Pencil เป็นการสอบ ก.พ. ภาค ก แบบปกติ ด้วยการฝนคำตอบลงในกระดาษสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป โดยการสอบ ก.พ. ภาค ก รูปแบบนี้จะมีศูนย์สอบอำนวยความสะดวกแกผู้สมัครทั้งสิ้น 500,000 ที่นั่ง จาก 15 จังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นเอง

2. สอบ ก.พ. ภาค ก. รอบ e-Exam

สอบ ก.พ. ภาค ก คือ

การสอบ ก.พ. ภาค ก รอบ E-exam หรือการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสอบ ก.พ. ภาค ก ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์สอบได้จัดไว้ให้ การสอบ ก.พ. ภาค ก รูปแบบนี้จะเปิดรับสมัครคนละรอบกับ paper and pencil และทำการจัดสอบแก่ผู้สมัครระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเท่านั้น


สอบ ก.พ. ภาค ก สอบวิชาอะไรบ้าง

การสอบ ก.พ. ภาค ก. เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่าแล้วการสอบ ก.พ. ภาค ก สอบอะไรบ้าง การสอบ ก.พ. ภาค ก สามารถแบ่งวิชาที่ออกสอบได้เป็น 3 วิชา ดังนี้

1. ความรู้ทั่วไปและความสามารถในการคิดวิเคราะห์

หนึ่งในวิชาของการสอบ ก.พ. ภาค ก ที่แบ่งข้อสอบออกเป็น 50 ข้อ คิดเป็น 100 คะแนน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่

1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา : การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การอ่านจับใจความสำคัญ ความเข้าใจในภาษาไทย และการตีความในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อความ บทความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ

2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม : การหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลจากข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ รวมถึงการเชื่อมโยงคำ ข้อความ และรูปร่างต่าง ๆ

3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ : การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2. ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เป็นการสอบ ก.พ. ภาค ก ที่วัดความเข้าใจในภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น มีข้อสอบ 25 ข้อ คิดเป็น 50 คะแนน ที่แบ่งออกเป็น 4 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่

1. Grammar

2. Conversation

3. Vocabulary

4. Reading

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ในส่วนของการสอบ ก.พ. ภาค ก วิชานี้จะมีข้อสอบ 25 ข้อ คิดเป็น 50 คะแนน ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาย่อยที่จะประเมินความเข้าใจ 6 เรื่อง ได้แก่

1. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อหน้าที่ราชการ

2. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. พ.ร.บ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

5. พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6. พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562


การสอบ ก.พ. ภาค ก. มีเกณฑ์คะแนนอย่างไร

การสอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. จะมีเกณฑ์การสอบผ่านที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 เกณฑ์ ดังนี้

เกณฑ์การสอบผ่านระดับ ปวช. ปวท/ปวส/อนุปริญญาและปริญญาตรี

วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ต้องได้
ความรู้ทั่วไปและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 100 60
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 50 25
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 30

เกณฑ์การสอบผ่านระดับ ปริญญาโท

วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ต้องได้
ความรู้ทั่วไปและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 100 65
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 50 25
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 30

 


ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.

สอบ ก.พ. ภาค ก 64

สำหรับการสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก มีขั้นตอนการสมัครด้วยกันทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก ผ่านทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th คลิก “สมัครสอบ”

2. กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ

3. เลือกรอบสอบและศูนย์สอบที่สะดวกในการสอบ ก.พ. ภาค ก

4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 330 บาท ภายในวันที่กำหนด

5. การสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก จะเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

6. หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วัน จึงเข้าตรวจสอบเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หากยังไม่มีรูปถ่ายของผู้สมัคร จะต้องอัพโหลดรูปก่อน (รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1*1.5 นิ้ว)

7. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยเพื่อนำไปในวันสอบ ก.พ. ภาค ก


สอบ ก.พ. ภาค ก. ผ่านแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร

หลังจากสอบ ก.พ. ภาค ก ผ่านแล้ว ผู้สอบจะต้องพิมพ์หนังสือรับรองการสอบผ่านภายในระบบ โดยมีขั้นตอนทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าไปที่ website https://job.ocsc.go.th

2. เลือกเมนู “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ”

3. คลิกที่ “สมัครสมาชิก” ด้วย ID บัตรประชาชน

4. เลือกพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ

5. ยื่นใบสมัครสอบเมื่อส่วนราชการที่สนใจเปิดรับสมัคร โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือรับรองการสอบผ่าน (ตัวจริงและสำเนา) ไปยังหน่วยงานที่รับสมัครนั้น

6. เข้าสอบ ก.พ. ภาค ข และ ก.พ. ภาค ค ต่อไป


ความแตกต่างการสอบ ก.พ. ภาค ก, ภาค ข, ภาค ค

สอบ ก.พ. ภาค ก. เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งผู้ต้องการบรรจุข้าราชการจะต้องผ่านการสอบ ก.พ. ภาค ก ให้ได้ก่อนที่จะไปสอบภาค ข ต่อไป การสอบในภาค ข จะเป็นการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะในแต่ตำแหน่งนั้น โดยหน่วยงานที่เปิดรับสมัครจะเป็นผู้จัดการสอบเอง และการสอบภาค ค เป็นการสอบสัมภาษณ์จากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งอาจมีการทดสอบอื่นเพิ่มก็ได้ เช่น ทดสอบร่างกาย หรือทดสอบจิตวิทยา


ก่อนสอบ ก.พ. ภาค ก. ควรเตรียมตัวอย่างไร

สอบ ก.พ. ภาค ก 65

สำหรับการเตรียมตัวสอบ ก.พ. ภาค ก. ยังไงให้ผ่านฉลุย ผู้สมัครสอบสามารถเตรียมตัวได้โดย

– ศึกษาข้อรายละเอียดข้อสอบ ก.พ. ภาค ก : เพื่อให้ทราบเนื้อหา และจำนวนข้อสอบของทั้ง 3 วิชา อย่างชัดเจน ที่จะช่วยให้สามารถอ่านเนื้อหาสำคัญได้อย่างตรงจุดมากขึ้น

– ฝึกทำข้อสอบ ก.พ. ภาค ก เก่า ๆ : เพื่อช่วยสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบเพื่อลดอาการตื่นสนาม

– ลงเรียนคอร์สติวสอบ ก.พ. ภาค ก ออนไลน์ : คอร์สติวสอบจะจัดเตรียมเนื้อหาที่สำคัญ ช่วยกระชับเนื้อหา มีทริคที่ช่วยในการจำ และมีข้อสอบ ก.พ. ภาค ก มาให้ฝึกทำจริงอยู่ตลอด นอกจากนี้ยังสะดวกสบาย และสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย


ติวสอบ ก.พ. ภาค ก. ที่ไหนดี

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบ ก.พ. ภาค ก 64 และสอบ ก.พ. ภาค ก 65 คอร์สติวสอบ ก.พ. ภาค ก. จากทาง Guru Academy ที่จะช่วยปูพื้นฐานในการสอบ ก.พ. ภาค ก ให้อย่างเหมาะสม ที่เน้นเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญที่ออกสอบบ่อย มีการอัพเดทเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีเทคนิคในการจำ เคล็ดลับการทำข้อสอบที่แม่นยำ และยังมีข้อสอบ ก.พ. ภาค ก มาให้ผู้สมัครทุกท่านได้มาจำลองการสอบรอบจริง พร้อมจับเวลาเพื่อเป็นการวัดความสามารถในการสอบ ก.พ. ภาค ก ที่จะช่วยลดข้อผิดพลาดของทุกคนให้มากที่สุด


ข้อสรุป

การสอบ ก.พ. ภาค ก จะเป็นการสอบวัดความรู้และความสามารถในระดับต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น หากอยากสอบ ก.พ. ภาค ก ให้ผ่านจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม มีความมุ่งมั่น และหมั่นฝึกฝนตนเอง แต่ถ้าอยากบรรจุราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก ผ่าน ภายในรอบเดียวการลงเรียนคอร์สติวสอบ ก.พ. ออนไลน์ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ ที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียว

มิถุนายน 24, 2022
© 2021 Gurupoliceacademy.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าดูคอร์สเรียน