หลักสูตรคอร์สนี้

บทนำ
บทนำ (001) 00:00:00
บทนำ (002) 00:00:00
บทนำ (003) 00:00:00
ความสามารถทั่วไป 1
วิชาหลัก (001) – ภาพรวม 00:00:00
วิชาหลัก (002) – อนุกรมแบบที่ 1 00:00:00
วิชาหลัก (003) – อนุกรมแบบที่ 2 00:00:00
วิชาหลัก (004) – อนุกรมแบบที่ 3 00:00:00
วิชาหลัก (005) – อนุกรมแบบที่ 4 00:00:00
วิชาหลัก (006) – ข้อสอบเก่าอนุกรม 00:00:00
วิชาหลัก (007) – อุปมาอุปไมยแบบที่ 1 00:00:00
วิชาหลัก (008) – อุปมาอุปไมยแบบที่ 2 00:00:00
วิชาหลัก (009) – อุปมาอุปไมยแบบที่ 3 00:00:00
วิชาหลัก (010) – อุปมาอุปไมยแบบที่ 4 00:00:00
วิชาหลัก (011) – แบบฝึกหัดอุปมาอุปไมย 00:00:00
วิชาหลัก (012) – พับกล่อง 00:00:00
วิชาหลัก (013) – รูปภาพถัดไป 00:00:00
วิชาหลัก (014) – รูป 3 มิติ 00:00:00
วิชาหลัก (015) – ตัวเลข 00:00:00
วิชาหลัก (016) – ทักษะด้านภาษา 00:00:00
วิชาหลัก (017) – เงื่อนไขสัญลักษณ์ 00:00:00
วิชาหลัก (018) – ห.ร.ม. และค.ร.น. 00:00:00
วิชาหลัก (019) – ห.ร.ม. และค.ร.น. 00:00:00
วิชาหลัก (020) – ห.ร.ม. และค.ร.น. 00:00:00
ความสามารถทั่วไป 2
วิชาหลัก (021) – ห.ร.ม. และค.ร.น. 00:00:00
วิชาหลัก (022) – พื้นฐานคณิตศาสตร์ 00:00:00
วิชาหลัก (023) – พื้นฐานคณิตศาสตร์ 00:00:00
วิชาหลัก (024) – พื้นฐานคณิตศาสตร์ 00:00:00
วิชาหลัก (025) – อัตราส่วน 00:00:00
วิชาหลัก (026) – ร้อยละ 00:00:00
วิชาหลัก (027) – ร้อยละ 00:00:00
วิชาหลัก (028) – ร้อยละ 00:00:00
วิชาหลัก (029) – ร้อยละ 00:00:00
วิชาหลัก (030) – สมการ 1 ตัวแปร 00:00:00
วิชาหลัก (031) – สมการ 1 ตัวแปร 00:00:00
วิชาหลัก (032) – สมการ 2 ตัวแปร 00:00:00
วิชาหลัก (033) – โจทย์ปัญหา สมการ 2 ตัวแปร 00:00:00
วิชาหลัก (034) – โจทย์เรื่องเหรียญ 00:00:00
วิชาหลัก (035) – โจทย์เรื่องอายุ 00:00:00
วิชาหลัก (036) – โจทย์เรื่องเลขเรียง 00:00:00
วิชาหลัก (037) – โจทย์เรื่องใครสูงสุด 00:00:00
วิชาหลัก (038) – โจทย์เรื่องคนทำงาน 00:00:00
วิชาหลัก (039) – โจทย์เรื่องคนทำงาน (ช่วยกัน) 00:00:00
วิชาหลัก (040) – โจทย์เรื่องความเร็ว 00:00:00
ความสามารถทั่วไป 3
วิชาหลัก (041) – โจทย์เรื่องพายเรือ 00:00:00
วิชาหลัก (042) – โจทย์เรื่องท่อน้ำเข้าออก 00:00:00
วิชาหลัก (043) – โจทย์เรื่องของผสม 00:00:00
วิชาหลัก (044) – โจทย์เรื่องหัวขาสัตว์ 00:00:00
วิชาหลัก (045) – โจทย์เรื่องนาฬิกา 00:00:00
วิชาหลัก (046) – เลขยกกำลัง 00:00:00
วิชาหลัก (047) – พหุนาม 00:00:00
วิชาหลัก (048) – พหุนาม 00:00:00
วิชาหลัก (049) – พหุนาม 00:00:00
วิชาหลัก (050) – พหุนาม 00:00:00
วิชาหลัก (051) – พหุนาม 00:00:00
วิชาหลัก (052) – อสมการ 00:00:00
วิชาหลัก (053) – อสมการ 00:00:00
วิชาหลัก (054) – เลขคณิต: เรขาคณิต 00:00:00
วิชาหลัก (055) – เลขคณิต: เรขาคณิต 00:00:00
วิชาหลัก (056) – เลขคณิต: เรขาคณิต 00:00:00
วิชาหลัก (057) – เลขคณิต: เรขาคณิต 00:00:00
วิชาหลัก (058) – พื้นที่: ปริมาตร 00:00:00
วิชาหลัก (059) – พื้นที่: ปริมาตร 00:00:00
วิชาหลัก (060) – พื้นที่: ปริมาตร 00:00:00
ความสามารถทั่วไป 4
วิชาหลัก (061) – พีทาโกรัส 00:00:00
วิชาหลัก (062) – สามเหลี่ยมคล้าย 00:00:00
วิชาหลัก (063) – ตรีโกณมิติ 00:00:00
วิชาหลัก (064) – เลขฐาน 00:00:00
วิชาหลัก (065) – ความน่าจะเป็น 00:00:00
วิชาหลัก (066) – ความน่าจะเป็น 00:00:00
วิชาหลัก (067) – ความน่าจะเป็น 00:00:00
วิชาหลัก (068) – ความน่าจะเป็น 00:00:00
วิชาหลัก (069) – ความน่าจะเป็น 00:00:00
วิชาหลัก (070) – ความน่าจะเป็น 00:00:00
วิชาหลัก (071) – ความน่าจะเป็น 00:00:00
วิชาหลัก (072) – ความน่าจะเป็น 00:00:00
วิชาหลัก (073) – ความน่าจะเป็น 00:00:00
วิชาหลัก (074) – ความน่าจะเป็น 00:00:00
วิชาหลัก (075) – สถิติ 00:00:00
วิชาหลัก (076) – สถิติ 00:00:00
วิชาหลัก (077) – สถิติ 00:00:00
วิชาหลัก (078) – สถิติ 00:00:00
วิชาหลัก (079) – สถิติ 00:00:00
วิชาหลัก (080) – สูตรลัด 00:00:00
ความสามารถทั่วไป 5
วิชาหลัก (081) – เซต 00:00:00
วิชาหลัก (082) – เซต 00:00:00
วิชาหลัก (083) – เซต 00:00:00
วิชาหลัก (084) – ตรรกศาสตร์ 00:00:00
วิชาหลัก (085) – ตรรกศาสตร์ 00:00:00
วิชาหลัก (086) – การให้เหตุผล 00:00:00
วิชาหลัก (087) – การให้เหตุผล 00:00:00
ภาษาไทย 1
วิชาภาษาไทย (001) – ภาพรวม 00:00:00
วิชาภาษาไทย (002) – วัจนภาษา 00:00:00
วิชาภาษาไทย (003) – เสียงพยัญชนะ 00:00:00
วิชาภาษาไทย (004) – พยัญชนะ 00:00:00
วิชาภาษาไทย (005) – สระ 00:00:00
วิชาภาษาไทย (006) – คำเป็นคำตาย 00:00:00
วิชาภาษาไทย (007) – วรรณยุกต์ 00:00:00
วิชาภาษาไทย (008) – คำครุ คำลหุ 00:00:00
วิชาภาษาไทย (009) – อักษรนำ 00:00:00
วิชาภาษาไทย (010) – คำควบกล้ำ 00:00:00
วิชาภาษาไทย (011) – คำพ้อง 00:00:00
วิชาภาษาไทย (012) – ชนิดของคำ 00:00:00
วิชาภาษาไทย (013) – คำมูล ประสม ซ้อน ซ้ำ 00:00:00
วิชาภาษาไทย (014) – คำบาลี สันสกฤต 00:00:00
วิชาภาษาไทย (015) – สมาส สนธิ 00:00:00
วิชาภาษาไทย (016) – คำไทยแท้ 00:00:00
วิชาภาษาไทย (017) – คำยืมจากต่างประเทศ 00:00:00
วิชาภาษาไทย (018) – ประโยค 00:00:00
วิชาภาษาไทย (019) – ประโยคความเดียว รวม ซ้อน 00:00:00
วิชาภาษาไทย (020) – ประโยคที่บกพร่อง 00:00:00
ภาษาไทย 2
วิชาภาษาไทย (021) – คำที่มักเขียนผิด 00:00:00
วิชาภาษาไทย (022) – คำราชาศัพท์ 00:00:00
วิชาภาษาไทย (023) – คำราชาศัพท์ 00:00:00
วิชาภาษาไทย (024) – คำราชาศัพท์ 00:00:00
วิชาภาษาไทย (025) – คำราชาศัพท์ 00:00:00
วิชาภาษาไทย (026) – การเรียงพจนานุกรม 00:00:00
วิชาภาษาไทย (027) – เครื่องหมายวรรคตอน 00:00:00
วิชาภาษาไทย (028) – สำนวน สุภาษิต คำพังเพย 00:00:00
วิชาภาษาไทย (029) – ระดับภาษา 00:00:00
วิชาภาษาไทย (030) – โวหาร 00:00:00
วิชาภาษาไทย (031) – ภาพพจน์ 00:00:00
วิชาภาษาไทย (032) – การใช้คำที่เหมาะสม 00:00:00
วิชาภาษาไทย (033) – การเรียงประโยค 00:00:00
วิชาภาษาไทย (034) – สรุปบทความ 00:00:00
วิชาภาษาไทย (035) – กลอน 00:00:00
ภาษาอังกฤษ 1
วิชาภาษาอังกฤษ (001) – ภาพรวม 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (002) – สอนท่องศัพท์ 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (003) – Part of Speech 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (004) – Sentence element 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (005) – Article 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (006) – Noun 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (007) – Pronoun 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (008) – Verb 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (009) – Adjective 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (010) – แบบฝึกหัดเสริม 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (011) – Adverb 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (012) – Preposition 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (013) – Conjunction 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (014) – Tense 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (015) – Tense 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (016) – Tense 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (017) – Subject-Verb Agreement 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (018) – Passive Voice 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (019) – Infinitive: Gerund 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (020) – Participles 00:00:00
ภาษาอังกฤษ 2
วิชาภาษาอังกฤษ (021) – Relative Clause 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (022) – If-Clause 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (023) – Question Tag 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (024) – Comparison 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (025) – Reading 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (026) – Vocabulary 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (027) – Conversation 00:00:00
วิชาภาษาอังกฤษ (028) – Grammar 00:00:00
คอมพิวเตอร์ 1
วิชาคอมพิวเตอร์ (001) – ภาพรวม 00:00:00
วิชาคอมพิวเตอร์ (002) – ประวัติคอมพิวเตอร์ 00:00:00
วิชาคอมพิวเตอร์ (003) – เทคโนโลยีสารสนเทศ 00:00:00
วิชาคอมพิวเตอร์ (004) – องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 00:00:00
วิชาคอมพิวเตอร์ (005) – ประเภทของคอมพิวเตอร์ 00:00:00
วิชาคอมพิวเตอร์ (006) – ระบบไร้สาย และแบบมีสาย 00:00:00
วิชาคอมพิวเตอร์ (007) – ระบบสื่อสาร 00:00:00
วิชาคอมพิวเตอร์ (008) – เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 00:00:00
วิชาคอมพิวเตอร์ (009) – Malware 00:00:00
วิชาคอมพิวเตอร์ (010) – หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 00:00:00
วิชาคอมพิวเตอร์ (011) – ผังงาน 00:00:00
วิชาคอมพิวเตอร์ (012) – การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 00:00:00
วิชาคอมพิวเตอร์ (013) – เครื่อง Printer 00:00:00
วิชาคอมพิวเตอร์ (014) – ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 00:00:00
วิชาคอมพิวเตอร์ (015) – ซอฟต์แวร์ 00:00:00
วิชาคอมพิวเตอร์ (016) – อินเทอร์เน็ต 00:00:00
วิชาคอมพิวเตอร์ (017) – Social Media 00:00:00
วิชาคอมพิวเตอร์ (018) – Application + System Software 00:00:00
วิชาคอมพิวเตอร์ (019) – พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 00:00:00
สังคม 1
วิชาสังคม (001) – ภาพรวม 00:00:00
วิชาสังคม (002) – วัฒนธรรม 00:00:00
วิชาสังคม (003) – วัฒนธรรม 00:00:00
วิชาสังคม (004) – บรรทัดฐาน 00:00:00
วิชาสังคม (005) – ประเพณี 00:00:00
วิชาสังคม (006) – การขัดเกลา 00:00:00
วิชาสังคม (007) – เศรษฐกิจพอเพียง 00:00:00
วิชาสังคม (008) – เศรษฐกิจพอเพียง 00:00:00
วิชาสังคม (009) – เศรษฐกิจพอเพียง 00:00:00
วิชาสังคม (010) – Thailand 4.0 00:00:00
วิชาสังคม (011) – ปัญหาในสังคม 00:00:00
วิชาสังคม (012) – มิตรแท้ 00:00:00
วิชาสังคม (013) – ความเท่าเทียม 00:00:00
วิชาสังคม (014) – หลักธรรมาภิบาล 00:00:00
วิชาสังคม (015) – สถานภาพ 00:00:00
วิชาสังคม (016) – สหกรณ์ 00:00:00
วิชาสังคม (017) – ครอบครัว 00:00:00
วิชาสังคม (018) – การไหว้ 00:00:00
วิชาสังคม (019) – ประวัติศาสตร์ 00:00:00
วิชาสังคม (020) – นิยามศาสนา 00:00:00
สังคม 2
วิชาสังคม (021) – เจาะแต่ละศาสนา 00:00:00
วิชาสังคม (022) – วันสำคัญ 00:00:00
วิชาสังคม (023) – หลักธรรม 00:00:00
วิชาสังคม (024) – ประวัติอาเซียน 00:00:00
วิชาสังคม (025) – เศรษฐกิจของอาเซียน 00:00:00
วิชาสังคม (026) – จุดเด่นแต่ละประเทศ 00:00:00
กฎหมาย 1
วิชากฎหมาย (001) – ภาพรวม 00:00:00
วิชากฎหมาย (002) – ความหมาย และลักษณะสำคัญ 00:00:00
วิชากฎหมาย (003) – ประเภทของกฎหมาย 00:00:00
วิชากฎหมาย (004) – ประเภทของกฎหมาย 00:00:00
วิชากฎหมาย (005) – ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย และการจัดทำ 00:00:00
วิชากฎหมาย (006) – การบังคับใช้และการสิ้นผล 00:00:00
วิชากฎหมาย (007) – รัฐธรรมนูญ1 00:00:00
วิชากฎหมาย (008) – รัฐธรรมนูญ2 00:00:00
วิชากฎหมาย (009) – แพ่งและพาณิชย์1 00:00:00
วิชากฎหมาย (010) – แพ่งและพาณิชย์2 00:00:00
วิชากฎหมาย (011) – นิติกรรมและสัญญา 00:00:00
วิชากฎหมาย (012) – กฎหมายหนี้1 00:00:00
วิชากฎหมาย (013) – กฎหมายหนี้2 00:00:00
วิชากฎหมาย (014) – กฎหมายหนี้3 00:00:00
วิชากฎหมาย (015) – เอกเทศสัญญา1 00:00:00
วิชากฎหมาย (016) – เอกเทศสัญญา2 00:00:00
วิชากฎหมาย (017) – กฎหมายทรัพย์ 00:00:00
วิชากฎหมาย (018) – กฎหมายครอบครัว 00:00:00
วิชากฎหมาย (019) – กฎหมายครอบครัว2 00:00:00
วิชากฎหมาย (020) – กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน 00:00:00
กฎหมาย 2
วิชากฎหมาย (021) – กฎหมายอาญา1 00:00:00
วิชากฎหมาย (022) – กฎหมายอาญา2 00:00:00
วิชากฎหมาย (023) – กฎหมายอาญา3 00:00:00
วิชากฎหมาย (024) – กฎหมายเพิ่มเติม 00:00:00
© 2021 Gurupoliceacademy.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าดูคอร์สเรียน