หลักสูตรคอร์สนี้

กฎหมาย 1
วิชากฎหมาย (001) – ภาพรวม 00:00:00
วิชากฎหมาย (002) – ความหมาย และลักษณะสำคัญ 00:00:00
วิชากฎหมาย (003) – ประเภทของกฎหมาย 00:00:00
วิชากฎหมาย (004) – ประเภทของกฎหมาย 00:00:00
วิชากฎหมาย (005) – ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย และการจัดทำ 00:00:00
วิชากฎหมาย (006) – การบังคับใช้และการสิ้นผล 00:00:00
วิชากฎหมาย (007) – รัฐธรรมนูญ1 00:00:00
วิชากฎหมาย (008) – รัฐธรรมนูญ2 00:00:00
วิชากฎหมาย (009) – แพ่งและพาณิชย์1 00:00:00
วิชากฎหมาย (010) – แพ่งและพาณิชย์2 00:00:00
วิชากฎหมาย (011) – นิติกรรมและสัญญา 00:00:00
วิชากฎหมาย (012) – กฎหมายหนี้1 00:00:00
วิชากฎหมาย (013) – กฎหมายหนี้2 00:00:00
วิชากฎหมาย (014) – กฎหมายหนี้3 00:00:00
วิชากฎหมาย (015) – เอกเทศสัญญา1 00:00:00
วิชากฎหมาย (016) – เอกเทศสัญญา2 00:00:00
วิชากฎหมาย (017) – กฎหมายทรัพย์ 00:00:00
วิชากฎหมาย (018) – กฎหมายครอบครัว 00:00:00
วิชากฎหมาย (019) – กฎหมายครอบครัว2 00:00:00
วิชากฎหมาย (020) – กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร และบัตรประชาชน 00:00:00
กฎหมาย 2
วิชากฎหมาย (021) – กฎหมายอาญา1 00:00:00
วิชากฎหมาย (022) – กฎหมายอาญา2 00:00:00
วิชากฎหมาย (023) – กฎหมายอาญา3 00:00:00
วิชากฎหมาย (024) – กฎหมายเพิ่มเติม 00:00:00
© 2021 Gurupoliceacademy.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าดูคอร์สเรียน