รู้จักสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

รู้จักสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

หรือการพัฒนาและการใช้อำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยาและกำลังรบ ตามความจำเป็นในยามสงบและสงคราม โดย ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ได้เขียนให้ความรู้ไว้ว่า ยุทธศาสตร์หมายถึง

 1. การฝึกอบรม ในด้านเครื่องมือ กลไกอันเพิ่มพูนความสามารถแก่องค์กร ได้เป็นแนวทางปฏิบัติ
 2. การเพิ่มสมรรถนะขององค์กร
 3. เทคนิคในกิจการทหาร
 4. เทคนิคในการแข่งขันทางธุรกิจ
 5. แผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ แบบแผน โดยผ่านการวิเคราะห์เป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล
 6. กระบวนการ องค์การตัดสินใจในการเลือกทรัพยากรในสภาวะแวดล้อมที่ไม่มีความแน่นอน
 7. วัตถูประสงค์ นโยบาย โครงการ กิจกรรม อันเป็นทิศทาง ขอบเขตขององค์กรในระยะยาว

ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่า “ยุทธศาสตร์” ก็คือ ทิศทาง นโยบายและกระบวนการที่องค์กรตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยกรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังโดยเกิดประสิทธิผลอันดีในอนาคตนั่นเอง

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ คืออะไร

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ คือ หน่วยงานระดับกองบัญชาการอันขึ้นตรงต่อสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.​2552 มาตรา 4

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มีหน้าที่อะไร

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ มีหน้าที่ในด้านงานบริหารบุคคล ธุรการ สารบรรณ งานคดีและวินัย วางแผนนโยบายยุทธศาสตร์ต่างๆ บริหารจัดการการเงิน สวัสดิการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ อย่างเป็นระเบียบแบบแผน เพื่อให้เป็นประสิทธิภาพในการทำงานอันดีแก่สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจนั่นเอง

หน่วยงานในสำนักยุทธศาสตร์ตำรวจ มีอะไรบ้าง

1. กองยุทธศาสตร์ (ยศ.)

 • เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำ คำรับรองในการปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐและคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
 • ประสานงาน ร่างแผนงาน โครงการและยุทธศาสตร์ภาพรวมของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • บริหารความเสี่ยงในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ปฎิบัติงาน ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายการทำงานในหน่วยงานกองยุทธศาสตร์ (ยศ.) ได้แก่

 • ฝ่ายอำนวยการ
 • กลุ่มงานวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์
 • กลุ่มงานแผนทางการบริหาร
 • กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
 • กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์
 • กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

2. กองแผนงานอาชญากรรม (ผอ.)

 1. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ
 2. ดำเนินการ วิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรมและประเมินแนวโน้มสถาการณ์อาชญากรรมแต่ละประเภทในภาพรวม และจำแนกตามพื้นที่อย่างเป็นแบบแผน พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์การป้องกันอาชญากรรม การพัฒนาและมาตรฐานด้านการป้องกันอาชญากรรม การรับรองมาตรฐานด้านการป้องกันอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบและควบคุมปัญหา
 4. ส่งเสริมให้มีการจัดระบบงานในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
 5. ตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย พัฒนาคุณภาพในวิชาชีพ
 6. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่
 7. ร่วมมือและสนับสนุนการทำงานแก่หน่วยงานอื่นๆ

ฝ่ายการทำงานในหน่วยงานกองแผนงานอาชญากรรม (ผอ.) ได้แก่

 • ฝ่ายอำนวยการ
 • กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
 • กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ
 • กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

3. กองแผนงานความมั่นคง (ผค.)

 1. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง การจรจร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
  วิเคราะห์ปัจจัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภาพรวม
 2. วางแผนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการตำรวจ
 3. รณรงค์และเสริมสร้างความมั่นคง ป้องกันอุบัติเหตุจราจรและพัฒนาระบบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริการสังคม
  ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
 4. ประสานงานให้ความร่วมมือกับสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรฐานการนำเทคโนโลยีและวิทยาการมาสนับสนุนงานด้านต่างๆ
 5. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานในสังกัด
 6. จัดระเบียบ ระบบการตรวจสอบมาตรฐานเจ้าหน้าที่จราจรและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพในวิชาชีพ
 7. ร่วมมือและสนับสนุนการทำงานแก่หน่วยงานอื่นๆ

ฝ่ายการทำงานในหน่วยงานกองแผนงานความมั่นคง (ผค.) ได้แก่

 • ฝ่ายอำนวยการ
 • กลุ่มงานการรักษาความปลอดภัย
 • กลุ่มงานความมั่นคง
 • กลุ่มงานจราจร
 • กลุ่มงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

4. กองวิจัย (วจ.)

 1. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค ยุทธวิธีตำรวจและวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดการพัฒนาด้านต่างๆ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
 3. ประสานงานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือองค์กรเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัย
 4. ร่วมมือและสนับสนุนการทำงานแก่หน่วยงานอื่นๆ

ฝ่ายการทำงานในหน่วยงานกองวิจัย (วจ.) ได้แก่

 • ฝ่ายอำนวยการ
 • กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย
 • กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล 1-3

5. กองแผนงานกิจการพิเศษ (ผก.)

 1. อำนวยการด้านยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนถวายความปลอดภัยในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยสำหรังองค์พระมหากษัตริบ์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ อันเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป และบุคคลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นพระราชอาคันตุกะ
 2. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาและจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ ดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านจิตอาสาตามกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและงานกิจการพิเศษ
 3. วิเคราะห์โครงการ แผนงาน กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการถวายความปลอดภัย งานด้านจิตอาสาพระราชทานและงานกิจการพิเศษ
 4. ประสานงานความร่วมมือกับองค์กรอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทาน
 5. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานในด้านงานจิตอาสาพระราชทาน
 6. จัดทำแนวทางขับเคลื่อน บริหารจัดการ และดำเนินงานฝึกอบรม เพิ่มทักษะแก่ข้าราชการตำรวจแห่งชาติ
 7. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการถวายความปลอดภัยงานด้านจิตอาสาตามกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและงานกิจการพิเศษของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 8. ร่วมมือและสนับสนุนการทำงานแก่หน่วยงานอื่นๆ

ฝ่ายการทำงานในหน่วยงานกองแผนงานกิจการพิเศษ (ผก.) ได้แก่

 • ฝ่ายอำนวยการ
 • กลุ่มงานแผนถวายความปลอดภัยและกิจการพิเศษ
 • กลุ่มงานจิตอาสาพัฒนา
 • กลุ่มงานจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ
 • กลุ่มงานขับเคลื่อนการถวายความปลอดภัยในพื้นที่
 • กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล

ทั้งหมดนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ โดยต้องมีการกำหนดแบบแผน อย่างเป็นระบบระเบียบในส่วนงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ นั่นเอง น้องที่อยากเป็นตำรวจ อยากสอบนายสิบตำรวจเพื่อเข้าร่วมการทำงานในส่วนงานสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ก็สามารถเลือกได้อีกครับว่า มีความสนใจในฝ่ายใน เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถภาพร่างกายนั่นเอง

เช่นเคยครับ ไม่ว่าน้องจะเตรียมตัวสอบนายสิบตำรวจ นายสิบตำรวจหญิง พี่บัสก็ได้เตรียมสรุปเข้มหลักสูตรสอบเข้านายสิบตำรวจให้น้องๆ ที่สามารถเลือกแบบออนไลน์ได้เลย สนใจหลักสูตรฯ ทักทายได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ครับ


หากสนใจคอร์สติวหวังผล

ติวสอบตำรวจคอร์สติวหวังผลปี 2564 คลิก !!!

แจ้งรับข่าวการสอบนายสิบตำรวจก่อนใคร คลิก!!!

© 2021 Gurupoliceacademy.com All rights reserved.
0
  0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าดูคอร์สเรียน